توسط انتشارات سوره مهر منتشر و روانه بازار کتاب شد
مجموعه رباعی این کوه سرش همیشه زیر برف است ازمحمد عالی‌زاده منتشر شد
باگردآوری و تنظیم خسرو باباخانی و رقیه‌سادات صفوی
مجموعه داستان بزرگسال روح مرطوب منتشرشد

آخرین مطالبویژه برنامه کارگاه ساعت شعر برای حسین آهی یکشنبه 12 مرداد درحوزه هنری برگزارشد   1398/5/14

ویژه برنامه کارگاه ساعت شعرحوزه هنری به بهانه درگذشت حسین آهی ، شاعر، پژوهشگر و گوینده رادیو و تلویزیون، یکشنبه 12 مرداد ماه، ساعت 17 با سخنرانی و بیان خاطرات سعید بیابانکی ، محمود حبیبی کسبی و ناصرفیض درسالن امیرحسین فردی حوزه هنری برگزارشد.
ویژه برنامه کارگاه ساعت شعرحوزه هنری به بهانه درگذشت حسین آهی ، شاعر، پژوهشگر و گوینده رادیو و تلویزیون، یکشنبه 12 مرداد ماه، ساعت 17 با سخنرانی و بیان خاطرات سعید بیابانکی ، محمود حبیبی کسبی و ناصرفیض درسالن امیرحسین فردی حوزه هنری برگزارشد.
دراین برنامه، که با رویکرد نقدکارگاهی درزمینه شعرکلاسیک، سپید و ترانه برگزارمی‌شود، مدرسان ساعت شعر به بهانه درگذشت حسین آهی ؛ شاعر، پژوهشگر و گوینده رادیو و تلویزیون ، به ارائه نقد و نظرهای خود درخصوص زندگی ، شخصیت و آثارادبی « حسین آهی» پرداختند.
سعید بیابانکی ، شاعر و مدرس شعر، از« حسین آهی » به عنوان یک مرجع علمی درحوزه ادبیات کلاسیک  یاد کرد و گفت : هرپرسشی که ازایشان داشتی ، یا جوابش را می دانست و یا می رفت جواب را برایت پیدا می کرد. با این وصف ، متأسفانه وقتی صدا وسیما مراسم تشییع وتدفین اش را برعهده گرفت ، شأن آهی را به گوینده رادیو تقلیل داد و چندان ازمقام علمی وادبی و شاعری وی سخنی به میان نیامد.
بیابانکی ، از«حسین آهی » به عنوان کتاب شناسی برجسته یاد کرد و گفت : دراین حوزه واقعا استاد بود و کتاب را با تورق کردن می شناخت و به کیفیت آن پی می برد.بیابانکی دراین باره ادامه داد : دوره ای که برنامه ای تلویزیونی داشت ، هرهفته یک کتاب معرفی می کرد که معرفی ایشان روی بازارکتاب خیلی تأثیرداشت و معرفی کتابی ازجانب وی برای کتابخوانان معیاربود ومثل اکنون به بیلبورد و تیزراعتنا نمی شد.
این شاعر و منتقد شعر، درادامه با اشاره به کتاب « بحورشعرفارسی» ، که ازبرجسته ترین تألیفات « حسین آهی » است ،  به مهارت و دانش کم نظیر«حسین آهی» درحوزه عروض  و موسیقی شعر اشاره و خاطرنشان کرد: دانش عروض، دانشی پیچیده است اما مرحوم آهی دراین کتاب ، عروض را خیلی دقیق وعلمی بررسی کرده است. تخصص ایشان درحوزه شعر و نظم و نثرکلاسیک ، حافظ شناسی بود و عصرها هم یک برنامه رادیویی دراین زمینه داشت که به نوعی دیوان حافظ را درآن شرح داد و گاهی یک هفته روی یک مصراع یا یک بیت تأمل وتعمق می کرد. با این وجود ، بسیاری ازمتون نظم ونثرکلاسیک را خوانده بود که ازجمله می توان به خوانش  وتصحیح او ازآثار نظامی و سعدی هم اشاره کرد.
بیابانکی با اشاره به ماندگاری و محفوظ بودن میراث مکتوب و ثبت و ضبط شده «حسین آهی» خاطرنشان کرد: این آثارایشان که موجود است ودراختیارداریم اما آنچه که ازدست ما رفت ؛ حضورمحضرش و بخشی ازمعلومات و دانش شفاهی وی بود که متأسفانه مکتوب نشد !؟
سعید بیابانکی که سابقه 7 – 8 سال همکاری با « حسین آهی » را درشورای شعر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی  و صدا وسیما داشته است ، به نقل خاطراتی ازحسین آهی» و ذکر ویژگی های اخلاقی و شخصی ایشان پرداخت و گفت : درسال های همکاری با وی ازایشان خیلی آموختم .قناعت ، بخشندگی و فروتنی ازخصلت های وی بود و دردست گیری و بخشش نسبت به مستمندان شهره بود و دراین زمینه درنگ نمی کرد و هرچه داشت عطا می کرد.یادم است درشورای شعروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که همکار بودیم ، نهارش را نمی خورد و با خود می برد و درمسیرش به نیازمندان   می داد.جدای ازاین ، درمباحث ازجمله علمی و ادبی با صراحت و بدون تعارف برخورد می کرد.
بیابانکی درپایان سخنانش اظهارکرد: زنده یاد «حسین آهی» ، هرگز اهل نخوت و خودشیفتگی و قبولاندن و تحمیل کردن خود به دیگران نبود. اهل مرید پروری هم نبود و این درصورتی است که ازاین لحاظ خیلی پتانسیل داشت !
درادامه این برنامه ، ناصرفیض ،شاعر و دیگرمدرس کارگاه ساعت شعر، که سابقه چندسال همکاری با« حسین آهی » را درشورای شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  و صدا وسیما و چند سال همکاری با وی دربخش شبانگاهی رادیو داشته است ، به جایگاه برجسته «حسین آهی» درمیان کارکنان رادیو پرداخت و گفت : ازمیان آن همه هنرمندان سرشناسی همچون مرحوم منوچهر نوذری ، گلبن و آلبرت کچوئیان که به رادیو می آمدند، ازهیچکس به اندازه « حسین آهی » یاد نمی شود.با این حال ، اصلا توقع دیده شدن نداشت و به همین دلیل هم بیشتر تمایل به کار در رادیو داشت چون می گفت درتلویزیون آدم دیده می شود.
فیض دربخش دیگری ازسخنانش به شناخت «حسین آهی» ازمقوله رسانه اشاره کرد و اظهارداشت : به من توصیه می کرد که جوری حرف بزن که عامه مردم هم سخنانت را بفهمند و گرنه مخاطب ات را ازدست خواهی داد. برهمراهی با مخاطب خیلی تأکید داشت و می گفت که اگرمخاطب خود را دربرنامه نبیند ، جذابیتی برایش ندارد .
این شاعرطنزپردازبه شناخت خوب « حسین آهی » ازفرهنگ عامه هم اشاره کرد و گفت : ترکیبی ازفرهنگ عامه و محیط جامعه بود و گاه رفتارهای جالبی داشت که بسیار رندانه بود و ازاین طریق به صورت تلویحی به بیان نکاتی جدی می پرداخت.
ناصرفیض درپایان سخنانش خاطرنشان کرد : «حسین آهی » ازکسانی بود که پاسخگوی کارهایش بود و به جایگاهی رسیده بود که تعینن کننده بود.دربرنامه هایش بیشترادبیات مهم بود و اگرکاردیگری غیرازاین از وی می خواستند ، طفره می رفت.
محمود حبیبی کسبی ، شاعر و دیگرمدرس کارگاه ساعت شعر، هم درادامه به آراسته بودن «حسین آهی » به چندهنراشاره کرد و اظهار داشت : شاعر  وعروض شناس بزرگی بود و فرهنگ عروضی ازجمله فرهنگ عروضی حافظ را خوب می شناخت.علاوه براین ، مصحح خوبی هم بود و دیوان «بیدل دهلوی» را دو بارتصحیح کرد ؛ یکباردراوایل دهه 50 و باردیگر دردهه 60.
حبیبی کسبی درپایان با اشاره به چاپ نشدن هیچ مجموعه شعری از«حسین آهی » به خاطر عدم علاقه این شاعربه انتشارآثارش پیشنهاد داد : اگرکسی همت کند وشعرهایش را ازمطبوعات و برنامه ها و نوشته های موجودش گردآوری کند ، اتفاق خوبی خواهد افتاد.
درادامه این برنامه ، مختارشکری پور، مترجم ، روزنامه نگار و مستند ساز، به بهانه سیزده مرداد، که ششمین سالمرگ شیرکو بی کس شاعرفقیدمعاصرکرد بود ، ضمن خواندن 2 شعرازاین شاعر، به ارائه سخنانی کوتاه درباره وی پرداخت و گفت : «شيرکو بي کس»  رامی توان ملی ترین شاعرمعاصرکرد و پيشاني آن شعرتلقی کرد چرا که نقشي بي بديل درتحول شعرکُردی داشت و شعرهايش نیز به طرز بی نظیری درذهن و زبان عموم مردم کُردجاري است .شکری پور، که گزیده شعری ازشیرکو با ترجمه وی با عنوان" تواینجا نیستی اما » منتشرشده است، با اشاره به بنیان گذاری قالب «رمان شعر» يا «قصيده شعر» توسط شیرکو درشعرکُردي خاطرنشان کرد : جدای ازدفترشعرهای متعددی که شیرکو دارد ، برخی ازدفاترشعرش که شعرهایی بسیاربلند ومبتنی بر روایت شاعرانه هستند دراین قالب هستند که هیچ اطناب، حشو و زوايدی ندارند و نمونه عالی شعربلند ارزیابی شده اند وجالب است که خیلی ازفرازهای این دفترها را  می توان شعرهای مستقلی تلقی کرد.این مترجم شعرکرد درادامه ، عمده کارو تکنیک شیرکو درشعر را، فضاسازي هاي موازي مبتنی برمعادلات علم منطق براي رسيدن به يک اتفاق و نتيجه گيري نهايي شاعرانه عنوان کرد و گفت : گويا شعراصلی درآن لحظه و فرازنهایی اتفاق مي افتد.
قابل توجه است ، حسین آهی، متولد آذر ۱۳۳۲ و سال‌ها در رادیو و تلویزیون فعالیت داشت و سه شنبه ۸ مرداد پس از یک دوره بیماری درمنزل درگذشت. برنامه «تماشاگه راز» از رادیو فرهنگ ، شامل خوانش جدیدی ازغزلیات حافظ، ازجمله برنامه‌های پرطرفدار زنده‌یاد حسین آهی بود.
ساعت شعر، به همت مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری و درادامه سلسله برنامه‌های ماهانه، یکشنبه های هرهفته، ساعت 17 درسالن امیرحسین فردی حوزه هنری واقع درخیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ برگزار می‌شود. ورود برای علاقه‌مندان به این محفل ادبی آزاداست.

تصاویر پیوست شده به این مطلب :

تعداد بازدید :152  |   تاریخ ثبت : 1398/5/14
نظرات :

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شدحقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری است. طراح و برنامه‌نویس : علی‌رضارضایی