توسط انتشارات سوره مهر منتشر و روانه بازار کتاب شد
مجموعه رباعی این کوه سرش همیشه زیر برف است ازمحمد عالی‌زاده منتشر شد
باگردآوری و تنظیم خسرو باباخانی و رقیه‌سادات صفوی
مجموعه داستان بزرگسال روح مرطوب منتشرشد

آخرین مطالبدیدار و شعرخوانی شاعران عراقی با شاعران ایرانی درحوزه هنری   1398/5/23

«مرتضی التمیمی» و «علیاء المالکی»ازشاعران عراقی ، طی نشستی صمیمانه ، که سه شنبه 22 مردادماه به همت دفتربین الملل مرکزآفرینش های ادبی حوزه هنری درسالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزارشد، با برخی ازشاعران ایرانی دیدارکرده و به شعرخوانی پرداختند.
«مرتضی التمیمی» و«علیاء المالکی»ازشاعران عراقی ، طی نشستی صمیمانه ، که سه شنبه 22 مردادماه به همت دفتربین الملل مرکزآفرینش های ادبی حوزه هنری درسالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزارشد، با برخی ازشاعران ایرانی دیدارکرده و به شعرخوانی پرداختند.
به گزارش سایت ادب فارسی ، درابتدای این برنامه ، فریبا یوسفی ، که اجرای این برنامه را عهده داربود، به معرفی شاعران مهمان و معرفی شاعران ایرانی حاضربه آنان پرداخت و سپس موسی بیدج ، شاعر و مترجم زبان عربی ، ضمن اشاره به پیوندخوردن نام کشورعراق با تاریخ شعرعرب خاطرنشان کرد : با اینکه مهد و گستره شعردردوران جاهلی بیشترسرزمین عربستان بوده اما عراق بعدازاسلام تا همین روزگارمعاصرهم به عنوان پایتخت شعر و ادبیات عرب شناخته می‌شود و شاعران بزرگی چون«المتنبی» درآنجا ظهورکرده اند. 
این مترجم و استاد دانشگاه شناخته شده ادبیات عرب درادامه با اشاره به اینکه شاعران ایرانی الاصلی چون ابونواس اهوازی ، مهیاردیلمی ، بشاربن برد و طغرایی اصفهانی شاعرانی هستند که پشتوانه شعرعراق اند خاطرنشان کرد : کسی که پشتوانه فرهنگی جامعه دیگری را هم داشته باشد ، بیشترمی درخشد. 
درادامه این برنامه، عباس محمدی مدیر مرکزآفرینش‌های ادبی حوزه هنری ، ضمن خوشامدگویی به شاعران مهمان و قدردانی ازموسی بیدج به خاطرفرآهم کردن برگزاری این قبیل دیدارها افزود:این دیدارها ، سبب آشنائی هرچه بیشترما با فرهنگ و ادبیات کشورهای مسلمان منطقه وشاعران و ادیبان آنها خواهد شد.محمدی درادامه ضمن اشاره به اینکه ایران هم مثل عراق به عنوان کشورشعرشناخته می شود خاطرنشان کرد : ایران وعراق ، با وجود وجود مرزهای جغرافیایی و جنگی که تحمیل شد ، دارای تاریخ و فرهنگی مشترک با یک آبشخورهستند. محمدی ضمن اشاره به اینکه عراق هم ،دارای فرهنگ و ادبیاتی غنی و ریشه‌داراست، ابراز امیدواری کرد که حضوراین شاعران و برپائی چنین نشست هایی موجب عمیق‌ترشدن پیوند فرهنگی و ادبیات دو کشورشود و ما شاهد علاقه بیشترشاعران عراقی به سرودن شعر به زبان فارسی باشیم.
درادامه موسی بیدج به معرفی هرچه بیشترشاعران و شعرآنها پرداخت وگفت : مرتضی التمیمی دو سال درایران حضورداشته است و تا اندازه ای فارسی هم می داند و حالا تشویق شده که به فارسی شعربگوید ! وی درباره این شاعر ادامه داد : مرتضی التمیمی، شعرکلاسیک دربحورمختلف می سراید اما زبانی تازه و بدیع دارد.بیدج با اشاره به اینکه هشتاد درصد شعرمعاصرعرب ، شعرسپیداست خاطرنشان کرد : به ندرت کسی چون مرتضی پیدا می شود که دراین خصوص پایداری کند و جالب است که کلمات عامیانه زیادی هم درشعرش آورده است که این کلمات ویژگی خاصی به شعرش بخشیده اند.همچنین اندوه عمیقی درشعروی با تأثیراز« بدرالشاکر السیّاب » وجود دارد که شعرش را اندکی اندوهگین کرده است.
این شاعر و استاد ادبیات عرب درادامه به معرفی «علیاء المالکی»دیگر شاعرمهمان عراقی پرداخت و گفت : ایشان کتابی به نام « طوق‌الفرّاشه » دارد که به نوعی تداعی فرامتنی کتاب معروف « طوق‌الحمامه » است که ازدوران آندلس به یادگارمانده است.این کارشناس شعرعرب درادامه به بحث ترجمه ناپذیری شعردربرخی جاهاپرداخت و اظهارداشت : هرشعر، یک معنا و یک مبنا دارد و درترجمه می توانیم معنای شعر را به زبانی دیگر بر‌گردانیم اما هیچ‌ مترجمی قادرنیست که مبنای زیبایی شناختی و زبانی شعری را طوری به زبان دیگربرگرداند که اصل مطلب ادا شود. به همین خاطر اگردراینجا بخواهیم عنوان این کتاب را به فارسی برگردانیم ، به مصداق و معنای واقعی و مناسب با آن درزبان فارسی نمی رسیم . اینکه «طوق» دراینجا به معنی گردن بند و یا همان طوق کبوتردرفارسی است و اگربخواهیم ازترکیب «گردن بندپروانه » یا « سینه ریزپروانه » برای ترجمه عنوان این کتاب استفاده کنیم ، چندان ترکیب رسائی نیست و تداعی کننده کتاب « ابن حزم آندلسی» یعنی«طوق‌الحمامه » هم نیست ! ازهمین رو بهترآن است که شاعران تلاش کنند زبان‌های دیگر را یاد بگیرند و شعر را در زبان‌های اصلی خود بخوانند و فرا گیرند.
درادامه این نشست ، علیاء المالکی ، به خواندن شعری که به تازگی و به هنگام حضوردربرج میلاد تهران سروده بود و همین طوریک شعر دیگر ازدفترشعرش پرداخت و موسی بیدج هم ترجمه فارسی آنها را خواند.
«مرتضی التمیمی» هم درادامه این نشست ، ضمن ابرازخوشحالی ازبودن درمیان شما واینکه پیش تر هم مدتی به ایران مهاجرت کرده بودم گفت: ایران یک کشوربا عظمت تاریخی است و خوشحالم دراین اوضاع مرابه اینجا کشاند ! التمیمی با اشاره به شهید شدن پدرش درایران خاطرنشان کرد: من مردم و شعرایران راخیلی دوست دارم و سعی می کنم که فارسی را بهتریادبگیرم و به این زبان هم دارم شعرمی گویم. وی درادامه به خواندن شعری که به زبان فارسی سروده بود پرداخت و سپس شعردیگری به عربی خواند که ترجمه فارسی آن را موسی بیدج ارائه کرد و مورد تشویق حاضران قرارگرفت.  
این شاعرعراقی عراقی دربخشی دیگرازسخنانش ، با اشاره به اینکه تاریخ عراق پرازشاعران نامی چون المتنبی ، فرزدق و ابو نوأس و همین طور ظهورشاعران بسیاربزرگی دردوران معاصرهمچون نازک الملائکه ، بدرالشاکرالسیّاب و الجواهری طی صدسال گذشته بوده است خاطرنشان کرد : متاسفانه ، فقط چند نفرازشاعران ما شهرتی جهانی یافته‌اند ! وی دراین باره افزود : بسیاری ازشاعران مان به دست صدام یا اعدام شدند و یا شعر را رها کردند و بسیاری نیز تن به غربت دادند و ازکشور رفتند. التمیمی ادامه داد: درزمان صدام کسانی که برای رژیم صدام شعرمی‌سرودند معروف و مورد حمایت بودند. 
وی با اشاره به اینکه امروزشاعران بسیاری درعراق حضوردارند گفت : درعراق شاعرجوان بسیارداریم و دراین میان، سخت است که شاعری مشهور شود. اما به طورقطع ، تعدادی ازاین شاعران درآینده آوازه‌ای جهانی خواهند یافت و مانند گذشته ادبیات عراق سرآمد ادبیات‌ جهان خواهد شد.
التمیمی دربخش دیگری از سخنانش به مبحث بحورعروضی درشعرعراق و عرب درگذشته پرداخت و گفت : شعرما درگذشته براساس ساختارریاضی و وزن دقیق بود که ابتدا هیجده بحر و در نهایت شصت وچهاربحرازآن هیجده بحرمشتق شد اما امروزه بیش ازهشتاد درصد شعرما ، شعرآزاد است .البته این شعرها دارای نوعی موسیقی هستند که مبتنی برقافیه و معادلات ریاضی نیست. با وجود این غلبه شعرآزاد ، همچنان شاعرانی هستند که شعرسنتی می سرآیند.
درادامه این برنامه ، علیاء المالکی ، درپاسخ به پرسش عباس محمدی ، شاعر و ترانه سرا ، مبنی براینکه جایگاه شعرامروزعراق نسبت به هنرهایی چون موسیقی چگونه است ؟ اظهارداشت : ما شعر را فقط ادبیات نمی دانیم بلکه هنرهم هست و عراق هم ازکشورهای طلایه دارهنراست اما اگر به مقایسه میان جایگاه شعر و موسیقی ودیگرهنرهای امروزعراق بپردازیم باید گفت که جایگاه شعر، برترازموسیقی است اما هنرهای تجسمی عراق هم اکنون درجهان آوازه بیشتری پیدا کرده است. امیدوارم موسیقی هم بتواند این جایگاه را پیدا کند !
درادامه این برنامه ، امیرمرزبان، ازشاعران حاضردرجلسه، به تأثیربزرگان شعرایران همچون : خاقانی، منوچهری، سعدی و حافظ ازشعرعرب خاطرنشان کرد : این شاعران ازلحاظ معیارهای زیبایی شناختی شعری ، وامدار تفکر و تصویرشاعران عرب درشعربوده اند.
موسی بیدج دراین باره تصریح کرد : درست است که بحورعروضی ما منطبق با بحورعروضی شعرعرب است و همیشه مضامین شعری دو زبان درتعامل و   تعاطی بوده اند ولی درطول تاریخ ، بزرگان ما صدها کتاب به زبان عربی تألیف کرده اند.این امر، علاوه برتأیید توانایی و عربی دانی ایرانیان ، به این دلیل پدیدآمده است که زبان عربی مخاطب بیشتری داشته و نه قصوردرزبان فارسی.ازطرفی، بسیاری ازستون های شعرعرب،ایرانی الاصل  بوده اند و شاید بیش ازدویست ، سیصد شاعر ایرانی درقرن های چهارم ، پنجم و ششم هجری به عربی شعرگفته اند. بیدج درپایان سخنانش خاطرنشان کرد : وقتی طاق کسری دردل کشورعراق ودرسی وپنج کیلومتری شهربغداد است ، مگرقابل تصوراست که کاخ پادشاه ایران درمیان اعراب بوده باشد؟
قابل توجه است ، دراین نشست ، علاوه برشاعران مهمان ، شاعران ایرانی شامل ، عبدالحمید ضیائی ، مصطفی علیپور، علی داودی، کمال شفیعی ، امیرمرزبان ، فاطمه بیرانوند، حسن جمشیدی و عباس محمدی نیزبه شعرخوانی پرداختند و سپس موسی بیدج به خواندن ترجمه شعرهای شان ، که پیش ازاین ترجمه کرده بود پرداخت.
گفتنی است ، علیاء المالکی ، شاعر و عضو اتحادیه نویسندگان عراق است.وی یکی ازمؤسسین انجمن « نازک الملائکه »  و عضو انجمن « نادی الشعر» است . « علیاء المالکی »کارشناس هنرهای زیبا و طراحی روی پارچه است و علاوه برفعالیت‌های ادبی ، نویسنده ، تهیه کننده و مجری برنامه های تلویزیونی شبکه العراقیه و علاوه بر این ، نویسندگی و تهیه کنندگی برنامه های مستند این شبکه را نیزعهده داراست و تاکنون درجشنواره های مطرح کشورعراق ازجمله : المربد، السیاب، المتنبی ، الجواهری و گلاویژ نیزمشارکت داشته است.
مرتضی التمیمی نیز، شاعر، روزنامه نگار و مترجم است.وی یکی ازشاعران مطرح عراق است و سروده هایش قالبی سنتی وزبانی نو دارند.او تاکنون درهمایش های متعددی هم حضورداشته است و « نازف الکمان» و« مریض علی سریرالسیاب»، ازجمله دفترشعرهای اوهستند.

تصاویر پیوست شده به این مطلب :

تعداد بازدید :99  |   تاریخ ثبت : 1398/5/23
نظرات :

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شدحقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری است. طراح و برنامه‌نویس : علی‌رضارضایی