توسط انتشارات سوره مهر منتشر و روانه بازار کتاب شد
مجموعه رباعی این کوه سرش همیشه زیر برف است ازمحمد عالی‌زاده منتشر شد
باگردآوری و تنظیم خسرو باباخانی و رقیه‌سادات صفوی
مجموعه داستان بزرگسال روح مرطوب منتشرشد

آخرین مطالبمیلاد عرفان پور شاعر مطرح آئینی پیرامون شعر آئینی گفت : شعرآئینی ، شعرموضعمند درهمه موضوعات است    1398/6/12

میلاد عرفان پور، ازشاعران مطرح شعرآئینی ، درگفتگو با سایت ادب فارسی پیرامون شعرآئینی و به مناسبت ایام محرم ، با اشاره به اینکه شعرآئینی اصطلاحی است که مترادف با شعراهل بیت و شعردینی وضع شده است گفت : شعرآئینی ، شعری است که موضع اهل بیت (علیهم السلام ) را داشته باشد و ازگفتمان اسلامی سرچشمه بگیرد و می تواند دربردارنده موضوعات مختلف سیاسی ، اجتماعی ، اخلاقی و یا مناجات باشد.
میلادعرفان پور، ازشاعران مطvح شعرآئینی ، درگفتگو با سایت ادب فارسی پیرامون شعرآئینی و به مناسبت ایام محرم ، با اشاره به اینکه شعرآئینی اصطلاحی است که مترادف با شعراهل بیت و شعردینی وضع شده است گفت : شعرآئینی ، شعری است که موضع اهل بیت (علیهم السلام ) را داشته باشد و ازگفتمان اسلامی سرچشمه بگیرد و می تواند دربردارنده موضوعات مختلف سیاسی ، اجتماعی ، اخلاقی و یا مناجات باشد.
عرفان پوردراین باره خاطر نشان کرد : این تعریف ، جامع تر و کامل تراست اما هنوزچندان جانیفتاده است و اتفاقا مورد نظراستاد محمدعلی مجاهدی که اصطلاح شعرآئینی را وضع کرده هم هست.درواقع معنای جامع تری ازمدح ومرثیه است و دراین تعریف، شعرآئینی مترادف با معنای شعرانقلاب اسلامی است چون شعرانقلاب اسلامی هم ، شعراسلام ناب و اهل بیت (علیهم السلام ) است.
این شاعرآئینی درپاسخ به این پرسش که آیا می توان هرشعرآئینی را هم شعرمتعهد دانست اظهارداشت:اگرمطابق با تعریفی که ازشعرآئینی شد نگاه کنیم می توان گفت که هرشعرآئینی ، شعرمتعهد هم هست چون شعرآئینی ، درتمام موضوعات موضعمند است  وموضع اهل بیت (علیهم السلام ) را دارد.وی دراین باره افزود : اگرچه مدح و  مرثیه موضوعات بسیار ارزشمندی هستند اما اگرشعرآئینی را منحصربه مدح و مرثیه بدانیم و آن را ازحماسه و موضع گیری های سیاسی و اجتماعی جدا کنیم ، خلاف دیدگاه اهل بیت (ع) است وشاید این شاعر را از تعهد دور کند.
این شاعربرنده سرو زرین جشنواره بین‌المللی شعر فجردرسال ۱۳۸۶، درادامه درخصوص شعرآئینی گفت : پیشینه این گونه شعر ، به صدراسلام برمی گردد.شعرهایی که شاعران صدراسلام گفته اند و در زمان ائمه معصومین ( ع )هم ادامه پیدا کرده و به عصرحاضرمی رسد.اما خود لفظ شعرآئینی ، حدود چهل ، پنجاه سال قدمت دارد که چندان ضروری هم نبوده و می توانستیم آن را به کارنبریم .وی تصریح کرد : هرشاعری که درفضای دینی و شیعی شعرگفته است ، مطابق با تعریف شعردینی و آئینی است.
این شاعرمطرح انقلاب درادامه با اشاره به رشد کمی شعرآئینی نسبت به گذشته خاطرنشان کرد : شعراهل بیت ( ع ) بعدازانقلاب به شکوفایی رسید و شاعران زیادی دراین حوزه قلم می زنند.ازحیث کیفی هم شعرهای خوب بسیاری خوانده و شنیده ایم . به عنوان مثال ، قبل ازانقلاب ، درخیلی از موضوعات مدح و مرثیه ، آثاری نداشتیم یا خیلی کم داشتیم اما بعد از انقلاب ، شاهد وفور سرودن آثارهستیم اما هنوز درحوزه کیفیت ازقله هایی که اهداف مان است دوریم.درحوزه شعرآئینی واهل بیت هم مسیر خوبی را آمده ایم و شاعران بسیاری تربیت کرده ایم و شعرهای بسیاری داریم اما تا قله رسیدن فاصله داریم.
این شاعربرنده جایزه ادبی قیصر امین پوردرسال ۱۳۸۶، درادامه مهمترین خلاء شعرآئینی را دوری ازمحتوا و اندیشه و اُنس و مطالعاتی که شاعران باید درحوزه اهل بیت داشته باشند عنوان کرد وگفت : این دوری بیشتربه خاطر تکیه شاعران برتوان فنی و تسلط برکلام و فنون ادبی است و اُنسی که باید با ذوات مقدس اهل بیت داشته باشند گاهی مغفول مانده است.اگراین اُنس و مطالعه روی تاریخ و سیره اهل بیت و زندگی و دیدگاه شان صورت نگیرد ، با شعرهایی روبروئیم که شکل وشمایل خوبی دارند اما آنچنان که باید و شاید تأثیرگذارنیستند ومحتوای لازم را ندارند.وی با اشاره به وجود برخی اشکالات دراین خصوص تصریح کرد : البته شعرهای خوبی داریم که ازنظر فکری قابل تأمل هستند اما تعدادشان نسبت به کل شعرهایی که دراین حوزه سروده می شوند بالا نیست.وقتی که فراوانی شعرآئینی را شاهد هستیم ؛ اگر با تعداد کمی ازشعرها و شاعرانی مواجه شویم که کمتراهل تأمل و اندیشه و فکرهستند ، طبیعی است.وی دراین باره ادامه داد : البته درهمه حوزه ها هم شاهد این کاستی هستیم . به عنوان مثال درحوزه سینما هم آثاری که پشت شان اندیشه و تفکرعمیق باشد ، خیلی کمتراند ازآثاری که صرفا مصرفی هستند.
این رباعی سرای مطرح ، برشناخت و اٌُنس کافی شاعران آئینی با سیره و تاریخ و دیدگاهها و مقاتل اهل بیت تأکید کرد و گفت : شاعراهل بیت بدون انس گرفتن وخلوت کردن با ذوات مقدس اهل بیت ، نمی تواند شعرشایسته ای دراین زمینه بگوید.این شاعردرعین حال ، براوج شعرها ازلحاظ کیفی وزبانی هم تأکید و خاطرنشان کرد: وقتی درباره این موضوعات ارزشمند شعری سروده می شود ، به طورقطع ، فقط با اُنس ومطالعه سیره وتاریخ اهل بیت ( ع ) به دست نمی آید بلکه کسب مباحث اکتسابی و فنی شعربرای سرودن شعری شایسته این موضوعات هم الزامی است.
شاعردفترشعر« پاییز بهاری‌ست که عاشق شده‌است » درپاسخ به پرسشی مبنی براینکه شعرآیینی قابلیت ترجمه‌ به زبان‌های دیگر و شناساندن معارف شیعی به جهانیان را دارا است ؟ اظهار داشت : بخش عمده ای ازشعرهای آئینی جهان تشیع ، به آسانی می توانند توسط مترجمان خوب ترجمه شوند. البته دسته ای ازشعرهای قابل ترجمه داریم که زبان شان عمومی تر و جهانی تر است . بخصوص شعرهای سپیدی که درحوزه اهل بیت ( ع ) سروده شده که ترجمه پذیرتراند.اما متأسفانه با وجود این شعرها ، ادبیات ما درحوزه عاشورایی چندان ترجمه نشده است !
این شاعراهل بیتی درادامه برحضورشاعران درمجالس مذهبی وهیأت ها بخصوص درایام ماه محرم تأکید کرد و گفت : یکی از راههای اُنس وارتباط با اهل بیت ( ع ) ، حضوردراین مجالس و هیأت ها است و توصیه می شود که حتما شاعران پیوندنزدیک تری با این مجالس اهل بیت( ع ) داشته باشند.
شاعردفترشعر«درباره تو»، درادامه دوری ازدیذگاه اهل بیت ( ع ) و تحریف دیدگاه شان را مهمترین خطر و آسیبی دانست که شعرآئینی را تهدید می کند و دراین باره گفت : اینکه شاعرانی پیدا شوند که احساس کنند مدح و مرثیه گفتن صرف برای امام حسین (ع) و عاشو را کفایت می کند درحالیکه واقعه عاشورا ، واقعه ای فطری وسیاسی است و امام حسین (ع) ایستاد تا مسیر ظلم و مسیرانحراف دین ادامه پیدا نکند ! ازاین حرکت سیاسی نمی شود فقط تفسیردلی ومرثیه وارکرد و امام حسین (ع) را صرفا مظلومی جلوه داد که خود و خانواده اش دریک اتفاق شهید شده اند ! امام حسین (ع) ، شخصیتی است که برای امربه معروف ونهی ازمنکرو ایجادیک حرکت سیاسی واجتماعی  واعتقادی همراه با یارانش به شهادت رسید. عرفاپور دراین باره خاطر نشان کرد : تحریف این موضوع به عنوان موضوعی که باید فقط برایش اشک ریخت وسینه زد، ممکن است ایجادخطرکند ! البته اشک ریختن و سینه زدن هم لازمه ادامه مکتب است اما باید بدانیم که پشت هرقطره اشکی ، باید بصیرت و آگاهی نسبت به قیام امام حسین (ع) باشد.اشکی که بهره ای ازبصیرت و شناخت جایگاه و دیدگاه اهل بیت ( ع ) ندارد ؛ نه اینکه ارزش ندارد بلکه ارزش اش کمتر ازاشکی است که زمینه سازمعرفت است.البته هراشکی درزمینه مصیبت اهل بیت ارزشمند است  و قطعا می تواند زمینه سازمعرفت و آگاهی هم باشد.
این شاعرآئینی درادامه رسالت مداحان را هم دراین زمینه به سان شاعران عنوان و خاطر نشان کرد : نباید تکیه مداحان برگرفتن اشک از مخاطب باشد ، که البته آن هم لازم است، بلکه باید به دنبال انتقال مفاهیم اساسی قیام عاشورا به مخاطب باشد.وی بردرنظرگرفتن مسائلی از جانب مداحان چون : عاشورایی فکرکردن ، عاشورایی خواندن و  عاشورایی شعرگفتن و توجه به حماسه و ظلم ستیزی و معارف اصیل اهل بیت(ع ) تأکید کرد و اظهارداشت : مداحان باید این مسائل را درنظرداشته باشند و با استفاده ازمنابع اصیل ، اسناد و مدارک وسیره معصومین ( ع ) صحبت کنند و بخوانند.وی دراین باره ادامه داد : باید آنچه که اطلاع می دهند ، پشت شورش ، شعورنهفته باشد و پشت اشک اش ، اندیشه . بهترین مداحان ما هم مداحانی هستند که سعی می کنند سیره معصومین ( ع ) را درکلام و رفتارشان برجسته و تقویت کنند.اتفاقا با توجه به همین گریزی که به مباحث لطیف اعتقادی می زنند، ازمخاطب اشک می گیرند.
عرفان پوردرپایان ضمن اشاره به کسب تجربه هایی خوب دربخشی از جامعه مداحی  و وقوع اتفاقات خوبی دراین حوزه خاطرنشان کرد :متأسفانه  بخشی هم ازاین جامعه مداحان ، کما فی السابق به دورازاندیشه و محتوا دارند به ادامه فعالیت می پردازند ! امیدوارم که جامعه مداحی یکدست شوند و همه ، مسیرصحیح و درست مدح اهل بیت را طی کنند.

تصاویر پیوست شده به این مطلب :

تعداد بازدید :154  |   تاریخ ثبت : 1398/6/12
نظرات :

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شدحقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری است. طراح و برنامه‌نویس : علی‌رضارضایی